algemene voorwaarden

1.
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle producties die door De Film Makelaar worden geproduceerd. Zelfstandige aanpassingen worden alleen geaccepteerd in overleg met De Film Makelaar. Deze dienen altijd per mail te worden bevestigd door zowel de klant als De Film Makelaar. 

kennismakingsgesprek
1.
Alle kosten die worden gemaakt m.b.t. het kennismakingsgesprek neemt De Film Makelaar voor eigen rekening.
2.
Mocht de klant tijdens het kennismakingsgesprek vertrouwelijke informatie bespreken / uitwisselen met De Film Makelaar, zullen wij ons altijd houden aan het Non Disclosure Agreement (geheimhoudingsovereenkomst).

concept
1.
Op basis van het kennismakingsgesprek wordt er een concept gemaakt. Zodra de klant hiermee akkoord gaat wordt deze verrekend in de offerte, zo niet dan wordt er een bedrag van €350,- in rekening gebracht.
2.
Kleine aanpassingen op dit concept zijn inbegrepen, mochten de aanpassingen uitgebreider zijn worden er extra kosten voor in rekening gebracht.

offerte
1.
Voor iedere opdracht wordt een offerte opgesteld, met daarin een duidelijke omschrijving van de diensten en producten die geleverd zullen worden gebaseerd op het concept die wij hebben uitgewerkt naar aanleiding van ons kennismakingsgesprek. Zodra de klant hiermee akkoord gaat dient deze dit per mail te bevestigen.

 

draaidagen
1.
Zodra de klant overal mee akkoord is, dan zullen wij overgaan tot het plannen van de draaidag(en). Mocht het zo zijn dat het slecht weer is op de afgesproken draaidag, zullen wij uitwijken naar de reserve dag.
2.
Als de klant de draaidag zelf annuleert, worden hiervoor kosten in rekening gebracht.

 

montage
1.
Om de montage qua tijd en kosten zo efficiënt mogelijk te laten verlopen houden wij ons aan het draaiboek dat is geschreven naar aanleiding van het concept. Wij werken volgens de hier onder genoemde punten welke we aanhouden om de film tot een geheel te brengen. 

 

intellectueel eigendomsrecht
1.
Alle video- en camera materiaal, workflow, templates, designs, formulieren, set-ups, camera-instellingen en montage documenten zijn intellectueel eigendom van De Film Makelaar. 
2.
Het beeldmateriaal blijft altijd in handen van De Film Makelaar. De Film Makelaar heeft altijd het recht om gebruik te maken van het beeldmateriaal en / of deze te publiceren op internet.
3.
Camera materiaal (footage) wordt standaard één jaar veilig opgeslagen op eigen bronnen. In overleg kan het materiaal langer worden opgeslagen, hiervoor wordt een bedrag van €120,- excl. BTW in rekening gebracht. Worden hier geen afspraken over gemaakt, zal De Film Makelaar het materiaal naar eigen inzicht bewaren of vernietigen. 
4.
Alle door De Film Makelaar opgenomen video materiaal worden gearchiveerd op een externe harde schijf. Tevens wordt hier uit voorzorg ook een back-up van bewaard. (Zie intellectueel eigendomsrecht 3)
5.
De Film Makelaar is niet aansprakelijk voor verlies van het materiaal door technisch toedoen.

 

auteursrecht (copyright)
1.
Alle door De Film Makelaar geproduceerde tekst/documenten, geluid, beeld, concepten, scripts, draaiboeken, videobeelden, foto’s en (logo)animaties vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door de auteur. Het copyright blijft tijdens de productie bij De Film Makelaar. Wanneer het project is afgerond en alle nodige betalingen zijn voldaan wordt het copyright automatisch overgedragen aan de desbetreffende persoon of aan het bedrijf. In geval van copyright schending is de Film Makelaar niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden.

 

muziekrechten
1.
Als gebruik wordt gemaakt van copyright beschermde muziek, dan moeten muziekrechten worden betaald aan stichting Buma Stemra. Een schatting van deze kosten wordt in de offerte opgenomen, maar kan afwijken van het uiteindelijke bedrag. Daarnaast is het mogelijk om royalty free muziek te kopen. Hiermee worden met een helder en eenmalig bedrag alle muziekrechten betaald.

 

voice over
1.
Als er gebruik gemaakt wordt van een of meerdere voice-overs worden hier de kosten van berekent aan de hand van een rekenmodule en toegevoegd aan de offerte en / of factuur. Mocht naderhand blijken dat de klant een andere voorkeur heeft betreft de voice-over, dan zullen wij de kosten van studio-opnames en arbeidsloon van de stem / voice-over specialist hiervoor apart in rekening brengen. Dit geldt ook voor het herschrijven van de voice-over teksten en als de klant achteraf zelf aanpassingen toepast met typfouten.

 

aanpassingen / meerwerk
1.
De Film Makelaar werkt met één aanpassingsronde. De klant krijgt een preview versie van het eindproduct te zien waar feedback op gegeven kan worden en de nodige aanpassingen kunnen worden aangegeven. Aan deze aanpassingen zijn geen kosten verbonden, omdat deze vallen onder de aanpassingsronde.
2.
Als er een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht voor meerwerk. Mocht deze situatie zich voordoen zal De Film Makelaar de opdrachtgever tijdig inlichten.
3.
In overleg met De Film Makelaar is het mogelijk om extra beelden, welke niet opgenomen zijn in het concept, te laten opnemen. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als meerwerk voor o.a. transport en de duur van deze opnames.
4.
Mocht de klant verdere aanpassingen doorvoeren na de aanpassingsronde, worden hier extra kosten voor in rekening gebracht afhankelijk van de aanpassing. 

 

reis- en verblijfskosten
1.
De reiskostenvergoeding bedraagt €0,19 per gereden kilometer. Afhankelijk van de opdracht, worden de verblijfskosten onderling afgesproken.
2.
Denk hierbij aan hotelovernachtingen, ontbijt-, lunch- en dinerkosten als het gaat om verblijf in het buitenland.

 

levering
1.
De levering van montages, beeldmateriaal, muziek, renders e.d. zal uitsluitend digitaal gebeuren, tenzij anders afgesproken of door praktische redenen. Films worden standaard geleverd als mp4 bestand met een H.264 codec. De resolutie en framerate zijn afhankelijk van de wensen en het bronmateriaal. Mocht de klant een ander formaat wensen zullen wij dit doorvoeren zonder extra kosten. 
2.
Als de klant gekozen heeft om gebruik te maken van onze promotionele korting d.m.v. onze bumper aan het einde van uw film, is het niet toegestaan om deze achteraf eigenhandig of door derden te laten verwijderen of wijzigen. Doet de klant dit wel, dan zullen wij de kosten m.b.t. de promotionele korting alsnog in rekening brengen.

 

betaling
1.
De standaard betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum. 
2.
De eerste 50% van het factuurbedrag wordt na akkoord gaan van de offerte in rekening gebracht. De opnames zullen alleen van start gaan als dit is voldaan. 
Na het zien van de preview wordt 40% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
De overige 10% van het totale factuurbedrag, wordt na de oplevering van de opdracht in rekening gebracht. Dit bedrag is inclusief onvoorziene kosten zoals meerwerk.
3.
Mocht de klant zich niet houden aan de hier boven genoemde betalingstermijn, wordt er een betalingsherinnering gestuurd 15 dagen na de factuurdatum zonder extra kosten.
Een tweede herinnering volgt 30 dagen na de factuurdatum. Hierbij komt 5% extra kosten op basis van het factuurbedrag, administratie kosten en de wettelijk verplichte rente.
Is er 50 dagen na de factuurdatum nog niet voldaan aan de betaling, dan zal de klant juridisch worden vervolgd. Alle gemaakte kosten inclusief 10% extra kosten van het factuurbedrag zullen in rekening worden gebracht en worden verhaald.

 

eigendomsvoorbehoud
1.
De opdrachtgever is pas in bezit van de beelden als de betaling is ontvangen. Let op: dit betekend niet dat het auteursrecht ook bij de opdrachtgever ligt. De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte beschreven en af te leveren product of dienst. (Zie algemene voorwaarden 1)